Get Adobe Flash player

ບຸກຄະລາກອນ

                                                                                 ບຸກຄະລາກອນ


 

1

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ສົມຫວັງ ນາບຸນແພງ

ຫົວໜ້າພະແນກ

2

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ບຸນຍືນ ພິລິນຫວນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

3  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ພູນແກ້ວ ເຫຼົາອິນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

4  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ບຸນທອນ

ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

5

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ພູສິນ ຄຸນສີລິເຮືອງ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

6  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ນາງ ສຸລິຕາ ລໍຫວັນຮີດ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາກຳ (ລັງໄປສຶກສາຕໍ່)

 

7

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ສົມໃຈ ອຸ່ນທະລາ

ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

8

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ສຸວັນນະພອນ ແສງສະຫວ່າງ

ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

9

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ມະນີວອນ ພົງພິຈິດ

ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

 10  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ແສງດີ ທຳມະວົງ

ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

 11  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ກົງເດືອນ ແກ້ວຫຼວງຫານ

ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

12  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 

 ທ່ານ ນ. ອາລິນດາ ແພງສະຫວັດ

ຫົວໜ້າຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

13  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ພິມພາ ໃສມະນີ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

14  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ອິນໄຊ ແສງຍະວົງ

ວິຊາການຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

15  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 

 ທ່ານ ນ. ສາຍສຸລີ ໄຊຍະຈັກ

ວິຊາການຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

16  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ບົວສອນ ແສນຍອດ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງໄປສະນີ

17

 

 

 

 

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ມະລິສາ ຜິວແສງສີ

ວິຊາການຂະແໜງໄປສະນີ

18  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ຈີນຕະນາ ສົມວິໄລ

ວິຊາການຂະແໜງໄປສະນີ

 19

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ເພັດໄພບຸນ ໄຊມະນີ

ຫົວໜ້າຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

20

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ລິຊຸນ ເສືອງກິ່ນແກ້ວ

ຮັກສາການຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

21

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ສົມຮັກ ຍອດຄິນທອງ

ວິຊາການຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

22

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ຄຳກ້າ ອິນທະວີໄຊ

ວິຊາການຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

23  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ວັນນັນ ລໍຫວັນແປງ

ວິຊາການຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

24

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ໂນທອນ ພົມວິລຽນ

ວິຊາການຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

 25

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ສົມນຶກ ວົງທະວີຮຸ່ງ

ວິຊາການຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

 26

 img189

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ທ່ອມມີ່ ນາບຸນແພງ

ວິຊາການຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

27

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ວົງຄຳ ວິວັນໄຊ

ວິຊາການຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ແຈ້ງການ


ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

Department of Posts and Telecommunications of Luangnamtha Province

ໂທ ແລະ ແຟັກ: 086 212176